Kurz prvej pomoci - Autoškola Gožo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kurz prvej pomoci

Kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva je Autoškola Gožo akreditovaným miestom kurzov prvej pomoci
.
Kurz prvej pomoci je určený pre vodičov a záujemcov o vodičské oprávnenie. Teoretická aj praktická časť kurzu prvej pomoci je realizovaná v priestoroch autoškoly na ulici Okružnej 46 v Michalovciach.

Cena kurzu:  20 €


Účelom kurzu prvej pomoci

  
1) nadobudnutie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na príčiny a následky vzniku dopravných nehôd, riešenie najčastejších náhlych udalostí neúrazového pôvodu a úrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie
2) osvojenie si významu poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych udalostiach ohrozujúcich život a zdravie so zameraním na úrazy pri dopravných nehodách
3) vedenie k pozitívnemu postoju k poskytovaniu prvej pomoci a k preventívnym opatreniam náhleho ohrozenia života a zdravia

Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručnostív kurzoch prvej pomoci
A. Teoretické vedomosti
  1. príčinách vzniku dopravných nehôd a poraneniach pri dopravných nehodách
  2. preventívnych opatreniach smerujúcich k zvýšeniu ochrany zdravia na cestách
  3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, reťazi života
  4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci
  5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému
  6. základných úkonoch zachraňujúcich život
  7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí
  8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa
  9. záchvatových stavoch - febrilných kŕčoch, epilepsii
  10. krvácaní z rán, šoku
  11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách
  12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody - zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda
  13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice
      
B. Praktické zručnosti
  1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, použitie výstražného trojuholníka
  2. aktivovanie systému záchrannej zdravotnej služby
  3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu
  4. praktický nácvik - základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) - uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie)
  5. poskytnutie prvej pomoci pri
     a) poruchách vedomia
     b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch
     c) zlomeninách a poraneniach kĺbov
     d) krvácaní z rán, šoku
     e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom
     f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody - srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda
  6. poskytnutie psychologickej podpory postihnutému
  7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchranného systému

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky